nghị luận văn học

Viết bài làm văn số 5

Đề bài tham khảo và gợi ý làm bài Đề 1: Trong một bức thư bàn luận về văn chương, Nguyễn văn Siêu có viết: “Văn chương có loại đáng thờ, có loại ko đá…