Bài văn mẫu lớp 9

Thuyết minh về con trâu

Kiểu văn bản/ Thể loại: Thuyết minh. Đối tượng thuyết minh: Con trâu. Phạm vi kiến thức: Con trâu ở làng quê Việt Nam. Yêu cầu chung: Vận dụng linh ho…

Thuyết minh về con gà

Có một loài vật nuôi gắn bó với đời sống của người Việt Nam, đem lại nhiều lợi ích cho con người, không chỉ về vật chất mà cả về mặt tinh thần. Đó là …

Thuyết minh về cây tre Việt Nam

Kiểu văn bản/Thể loại: Thuyết minh. Đối tượng thuyết minh: Cây tre. Phạm vi kiến thức: Cây tre Việt Nam. Yêu cầu chung: Điều tra, tìm hiểu để nắm bắt …

Thuyết minh về cây lúa nước

Hướng dẫn làm bài văn thuyết minh về cây lúa nước Việt Nam, thuyết minh về cây lúa nước quê em trong chương trình ngữ văn lớp 9 Giới thiệu tổng quát v…