Đề thi học kì 1 năm 2020 môn Anh lớp 6 Trường Thực nghiệm KHGD

Các em cùng tham khảo dưới đây đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2020 – 2021 của Trường Thực nghiệm KHGD:

Xem thêm:

32. Choose the best answer:

A. Mexico is a dirty place.                     B. There’s a lot to see and do in Mexico.

C. Tourists never come to Mexico.         D. There aren’t a lot of beautiful places in Mexico.

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác