Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 toán lớp 6 (Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên)

Đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 6 năm 2015: Thời gian làm bài 45 phút, kiểm tra nhanh kiến thức về tập hợp, thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia, Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, tìm x, tính lũy thừa…

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 

Môn: Toán 6

(Thời gian làm bài: 45 phút)

 1 (2,0 điểm):

1) Cho tập hợp A = {3; 5; 7; 9}. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂  thích hợp vào …

a) 5 … A               b)  6 … A           c) {3; 7}… A           d)  .. A

2) Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách có 135 trang.

2 (4,0 điểm): Thực hiện các phép tính.

a) [168 – (46 + 254): 15 ] – 18

b) [103 – (8 – 5) ]

c) 100 : {250 : [325 – ( 4 . 53– 22. 50)]}

d) 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

3 (3,0 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

b) (5x – 24) .73 = 2.74

4 (1,0 điểm): Cho S =1+3+32+33+…+399. Chứng tỏ 2S + 1 là luỹ thừa của 3.

———————— hết —————–

Đáp án và thang điểm chấm đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Toán chương 1:

Câu Nội dung Điểm
1 1) Cho tập hợp A = {3; 5; 7; 9}. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂  thích hợp vào . 

a)  5  A

b)  6  A

c) {3; 7}⊂ A

d)  11 A

 

0.25

0.25

0.25

0.25

2) Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách có 135 trang. 

Từ trang 1 – 9 cần 9 chữ số

Từ trang 10 – 99 cần: [(99-10)+1] x 2 = 180 chữ số

Từ trang 100 – 135 cần: [(135-100)+1] x 3 = 108 chữ số

Vậy cần tất cả 9 + 180 + 108= 297 chữ số

 

0.25

0.25

0.25

0.25

2 

 

a)   [ 168 – (46 + 254 ): 15 ] – 18 

= [168 – 300: 15] – 18

= [168 – 20 ] – 18

= 148 – 18

= 130

 

0.25

0.25

0.25

0.25

b)   [103 –  11.( 8 – 5 ) ] 

[103 –  11.( 3 ) ]

= [103 –  11.9]

= [103 –  99]

=43=64

 

0.25

0.25

0.25

0.25

c. 100 : {250 : [325 – (4 . 53– 22. 50)]} 

= 100 : {250 : [325 – (4 . 125- 4. 50)]}

= 100 : {250 : [325 – (500- 200)]}=100 : {250 : [325 – 300]}

= 100 : {250 : 25}

= 100 : 10=10

 

0.25

0.25

0.25

0.25

d. 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181 

Số các số hạng của tổng trên là: (181-11):2+1=86 (số hạng)

Tổng là: (11+181). 86:2 = 8256

 

0.5

0.5

3 a)  87 – (321 – x) : 5 = 75                

(321 – x) : 5 = 87 – 75

(321 – x) : 5 = 12

(321 – x) = 60

x  = 321- 60 = 261

 

0.25

0.25

0.25

0.25

b)  (5x – 24) .73 = 2.74 

(5x – 24 ) = 2.74:73

(5x – 24 ) = 14

5x=30

x=6

 

0.25

0.25

0.25

0.25

4 S =1+3+32+33+…+399 

3S =3+32+33+…+3100

3S-S=3100-1

2S=3100-1

2S+1=3100

Chứng tỏ 2S +1  là luỹ thừa của 3.

 

0.25

0.25

0.25

0.25

Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác mà đúng vẫn cho đủ số điểm.

Dethihsg247.Com sẽ tiếp tục đưa lên nhiều đề thi và bài tập liên quan tới chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Các em chú ý theo dõi.